รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ


ประวัติ 

ชื่อ      รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

วันเกิด วันที่ 20 มิถุนายน 2485

คู่สมรส  นางอุไรวรรณ พุ่มวิเศษ (ศุกระเศรณี)

บุตร     นายวรรณจักร พุ่มวิเศษ

          นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ

 

การศึกษา

คุณวุฒิ           ปี พ.ศ. สถานศึกษา

ประถมศึกษา    2491-99         โรงเรียนอินทรพิชัย จ.สุราษฎร์ธานี

มัธยมศึกษา     2500-01         โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

มัธยมศึกษา     2501-02         โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

เตรียมอุดมศึกษา 2502-04      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ

สพ.บ.           2505-10          คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D.T.V.M.       2513              University of Edinburgh

Ph.D.(Tropical Animal Health) 2517 University of Edinburgh

M.I.Biol.        2517   Institute of Biology, UK

 Cert. in Epidem(Anim. Dis. Monitoring)2520 FAO/University of Guelph

 

การรับราชการ

1 ตุลาคม 2511          ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์โท แผนกอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เมษายน 2512-1 ตุลาคม 2518 อาจารย์โท(ข้าราชการสามัญ)

14 กรกฎาคม 2513-14พฤศจิกายน 2517 ลาไปศึกษาหลักสูตร Diploma และ ปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ

23 มกราคท 2519       อาจารย์เอก

25 มิถุนายน 2519       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก

1 ตุลาคม 2519          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 5

17 พฤษภาคม 2520-7 มิถุนายน 2520 ไปฝึกอบรม ณ ประเทศแตนาดา

1 ตุลาคม 2520          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6

2 ตุลาคม 2524          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7

1 ตุลาคม 2525          รองศาสตราจารย์ ระดับ 8

 2 ตุลาคม 2527-9 เมษายน 2545 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

 

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

2518-22         หัวหน้าห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2518-23         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519-23         หัวหน้าโครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อพัฒนาชนบท จุฬา-รพช.

2520-21         กรมการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521-22         กรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521-23         กรรมการทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชและทุนวิจัยสมเด็จพระมหิตลาธิเบษร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2522             กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของ นายจิโรจ ศศิปรียจันทร์

2524-26         หัวหน้าภาควิชาอายุรสาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527             กรรมการผู้ชำนาญการโรคเฉพาะสัตว์ กลุ่มโรคม้า (กรมปศุสัตว์)

2527             ประธานกรรมการผู้ชำนาญการโรคเฉพาะสัตว์กลุ่มโรคสัตว์ปีก (กรมปศุสัตว์)

2527-28         คณะอนุกรรมการสอบสวน (คณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ (กรมปศุสัตว์)

2528             คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อว่าจ้างบริษัทต่างประเทศ ทำการสำรวจ ออกแบบ ควบคุมและก่อสร้าง โรงงานผลิตวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (กรมปศุสัตว์)

2529             กรรมการโครงการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530             คณะกรรมการจัดสัมนาการใช้บริการด้านห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530-38         ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530-38         ผู้อำนวยการโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องสมุด ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet)

2530-38         กรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2532-38         กรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534-35         นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

2534-38         ผู้อำนวยการโครงการ Internet จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535-38         ประธานคณะทำงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย (Thailinet)

2538             กรรมการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2538-42         กรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร

2539-40         ช่วยราชการสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในโครงการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา

2539-40         ประธานอนุกรรมการวิชาการ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

2539-40         อนุกรมการบริหารโครงการขยายวิทยาเขต

2539-40         อนุกรมการเทคนิคโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

2539             อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม หอการค้าแห่งประเทศไทย

2539             ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล

2539             อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

2539-42        กรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

2540             คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย

2540             กรรมการที่ปรึกษาชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

2543             กรรมการบริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

2544-45        กรรมการการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS