หอเกียรติยศ


ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ

ดร. เพียรชัย นิลสุวรรณากูล

 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.  เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS