ทำเนียบอธิการบดี

แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ   (พ.ศ. 2535 - 2537)

ดร.เพียรชัย นิลสุวรรณากูล   (พ.ศ. 2538 - 2539)

ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย    (พ.ศ. 2540 - 2544)

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล    (พ.ศ. 2544 - 2549)

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ    (พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS