นักวิชาการจดหมายเหตุ

นางสาว มธุพจน์ รัตนะ
นักวิชาการจดหมายเหตุ
ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ : ดูแลเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย--กอง ศูนย์ สำนัก
โทรศัพท์ : 02-3126300 ต่อ 1561

นาง น้ำฝน อินทรสิทธิ์
นักวิชาการจดหมายเหตุ
ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ : ดูแลเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย--คณะวิชา
โทรศัพท์ : 02-3126300 ต่อ 1561

นางสาว สุวรรณรัตน์ ไกรบุตดา
นักวิชาการจดหมายเหตุ
ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ : ดูแลเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล และโสตทัศนจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 02-3126300 ต่อ 1561

 

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS