วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอจดหมายเหตุ

        เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บรักษา และให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานทางการบริหาร และเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการวางแผน และพัฒนางานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูลชั้นต้นที่มี คุณค่าสำหรับศึกษาค้นคว้าในสาขาความรู้แขนงต่างๆ ตลอดทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS