CSS MenuMaker

 

 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ


  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งประวัติพัฒนาการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการจัดระบบ และบริหารงานจดหมายเหตุของสถาบันให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร การจัดหา และรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น การจัดเก็บรักษาให้คงอยู่ถาวรตลอดไป

  การบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่เพื่อให้หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เอื้อประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านงานบริหาร และด้านการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม ทัศนคติ และประเพณีอันดีงาม ให้สือบทอดคนรุ่นหลัง