CSS MenuMaker

 

 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ


  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานแห่ง ประวัติพัฒนาการ และ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดระบบ และบริหารงานจดหมายเหตุของสถาบัน ให้เป็นมาตราฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร การจัดหา และรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ การจัดทำ เครื่องมือช่วยค้น การจัดเก็บรักษาให้ คงอยู่ถาวร ตลอดไป

  การบริการ เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่ เพื่อให้ หอจดหมายเหตุของ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านงานบริหาร และด้านการศึกษาค้นคว้า อย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งมีบทบาท สำคัญต่อ การปลูกฝังคุณธรรม ทัศนคติ และประเพณีอันดีงาม ให้สือบทอด คนรุ่นหลัง