CSS MenuMaker

 

 

 


ประวัติการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ


  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เริ่มโครงการจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2540 ตามความคิดริเริ่มของอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ. เกษม วัฒนชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บรักษา และให้บริการค้นคว้า เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานทางการบริหาร และเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการวางแผนและการพัฒนางานจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูล สำหรับศึกษาค้นคว้าในสาขาความรู้แขนงต่างๆ ตลอดทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ประกอบพิธีเปิดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3มีผู้บริหารประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ตลอดทั้งคณาจารย์ และบุคลากรอื่นๆของมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมาร่วมงาน จำนวน ประมาณกว่า 50 คนการประกอบพิธี มีความมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่มีต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และบทบาทต่อการสร้างสังคมแห่งความรู้หรือสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางปัญญา