CSS MenuMaker


หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


  หอจดหมายเหตุเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งประวัติพัฒนาการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดระบบและบริหารงานจดหมายเหตุให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร การจัดหาและรับมอบ การวิเคราะห์ และจัดระบบ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น การอนุรักษ์ และจัดเก็บรักษาให้คงอยู่ถาวรตลอดไป การบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่พื่อให้หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านงานบริหาร และด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝัง ความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และการรู้จักสืบทอดประเพณีอันดีงามของสถาบันให้สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง
อนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติพัฒนาการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

   ปัจจุบันหอจดหมายเหตุ เป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางปัญญาที่ครอบคลุมข้อมูลจดหมายเหตุ 4 กลุ่มหลัก คือ เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เอกสารเกี่ยวกับจีน และเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

  ตลอดทั้งข้อมูลภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับสมุทรปราการ จัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติประวัติของสถาบัน จัดกิจกรรมอภิปรายสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภารกิจของหอจดหมายเหตุต่อทุกส่วนงาน และต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย ให้มีความตระหนักในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ และรู้จักนำข้อมูลเอกสารในหอจดหมายเหตุไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน ต่อชุมชน และต่อสังคมอย่างแพร่หลาย

  โดยให้บริการค้นคว้า ยืม และอ่านภายในห้องอ่าน บริการยืมเพื่อการใช้อ้างอิงแก่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร บริการสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ บริการนำชมหอจดหมายเหตุ บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาพและอกสารเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีนเชื่อมโยงทางสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

  เปิดให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


ภาพ เล่าเรื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร

 เป็นประติมากรรมแนวธรรมศิลป์เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์ โดยใช้สัญลักษณ์ ต้นโพธิ์ ออกแบบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. 2541 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปกแผ่พระบารมี ให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และต่อชาวจีนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่อดีตกาล

 

 

ต้นโพธิ์

  สัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของการรู้แจ้งเห็นจริงมีที่มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ์ นำความสว่าง สะอาด และความสงบมาสู่โลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกโพธิ์ต้นนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศาลาไทย

  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 3 องค์ คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อโตบุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติต่างน้อมสักการบูชาและศรัทธา ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสมอมา

ประตูเสด็จ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จผ่านประตูแห่งนี้ เมื่อครั้งทรงเสด็จเปิดมหาวิทยาลัย ซุ้มประตูเสด็จ 5 ช่อง หมายถึง ประตูแห่งมงคล 5 ประการ แด่ผู้มาเยือนและสมาชิกของชุมชนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้มีสิริมงคลได้แก่ มั่นคงด้วยทรัพย์สิน มีอำนาจวาสนา มีอายุยืนยาว มีความยินดี มีวาระเฉลิมฉลอง

สวนอภิรมย์

  สวนอภิรมย์ หรือสวนจีน เรียกอีกชื่อว่า สวนหยิน หยาง เป็นสวนพฤกษชาติประดับอาคารด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ งดงามด้วยเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมจีน แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เน้นศาสตร์ฮวงจุ้ย ด้วยหลักดุลยภาพหยิน หยาง มีศาลาทรงจีน ธารน้ำ สะพาน ศิลาน้อยใหญ่ ต้นไผ่เขียว และสิงโต เป็นต้น

อ่านเรื่องอื่นๆ...